Description: Date: Journal Page: Effective Ninety Days from Passage - (June 5, 2018) : S: Chapter 178, Acts, Regular Session, 2018 Pentru realizarea politicilor Comunității ar trebui asigurat un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane. (20)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003ll, Commission Regulation (EC) No. Die Verordnung (EG) Nr. 178: S: Senate appoints conference committee: Azinger, Maynard, Jeffries 03/09/19: 178: S: Senate refused to recede; requested conference (Voice vote) 03/09/19: 178: S: House Message received 03/09/19: 178… În împrejurările specifice în care există un risc la adresa vieții sau a sănătății, dar persistă nesiguranța științifică, principiul precauției asigură un mecanism pentru determinarea măsurilor de gestiune a riscului sau a altor acțiuni pentru a se asigura nivelul ridicat de protecție a sănătății stabilit în Comunitate. Document Generated: 2020-12-17 iii Changes to legislation: There are outstanding changes not yet made to Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council. PRINCIPIILE GENERALE ALE LEGISLAȚIEI ALIMENTARE. Autoritatea trebuie să fie finanțată din bugetul general al Uniunii Europene. Aceste norme prevăd în special: procedura ce urmează a fi aplicată de către Autoritate solicitărilor primite; orientări privind evaluarea științifică a substanțelor, produselor sau proceselor care sunt supuse, în temeiul legislației comunitare, unui sistem de autorizare prealabilă sau introducerii pe o listă pozitivă, în special în cazurile în care legislația comunitară prevede sau autorizează prezentarea unui dosar în acest scop de către solicitant. Find 46 used cars in Riverton, WV as low as $5,995 on Carsforsale.com®. Comisia răspunde de administrarea rețelei. Trebuie creat un forum consultativ care să consilieze directorul executiv, să constituie un mecanism de schimb de informații și să asigure o strânsă cooperare în special în privința sistemului de conectare într-o rețea. (2)   În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea acordă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației din statele membre, pentru prejudiciile pe care le cauzează ea sau de angajații săi în timpul îndeplinirii atribuțiilor. Prin urmare, este necesară apropierea acestor concepte, principii și proceduri, în așa fel încât să se formeze o bază comună pentru măsurile privind produsele alimentare și hrana pentru animale, adoptate în statele membre și la nivel comunitar. Comunitatea a ales un nivel ridicat de protecție a sănătății, adecvat dezvoltării legislației alimentare, pe care îl aplică în mod nediscriminatoriu, indiferent dacă produsele alimentare sau hrana pentru animale sunt comercializate pe piața internă sau pe cea internațională. O astfel de abordare cuprinzătoare a măsurilor de urgență privind siguranța produselor alimentare ar trebui să permită întreprinderea unor acțiuni eficiente și să evite neconcordanțele artificiale în privința abordării unui risc major legat de produse alimentare sau de hrana pentru animale. In the third paragraph of Article 2 of Regulation (EC) No 178/2002, the following point is added: ‘(i) medical devices within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council (*). 178/2002. (1)   Prezentul capitol se referă la toate etapele producției, prelucrării și distribuției produselor alimentare și, de asemenea, a hranei pentru animale produsă pentru sau oferită ca hrană animalelor de la care se obțin produse alimentare. Este necesar să se ia măsuri în așa fel încât consumatorii, alte persoane interesate și parteneri comerciali să aibă încredere în procesul decizional care stă la baza legislației alimentare, în baza sa științifică, precum și în structura și independența instituțiilor care protejează sănătatea și alte interese. Cooperarea și schimbul adecvat de informații ar trebui, de asemenea, să reducă potențialele divergențe din consultanța științifică. (4)   Până la această dată și prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), se aplică legislația existentă, luând în considerare principiile stabilite la articolele 5 – 10. REGULATION (EC) No 178/2002 OF THE EUROPEAN PARLIA-MENTAND OF THE COUNCIL of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety THE EUROPEAN PARLIAMENTAND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, (9)   Consiliul de administrație, după ce primește aprobarea Comisiei și avizul Curții de Conturi, adoptă regulamentul financiar al Autorității care stabilește în special procedura de elaborare și execuție a bugetului Autorității, în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (26) și cu cerințele legislative privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă. (1)   Celula de criză răspunde de colectarea și evaluarea tuturor informațiilor relevante și de identificarea opțiunilor disponibile pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a riscului pentru sănătatea umană, cât mai rapid și mai eficient posibil. (5)   Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acțiunea întreprinsă sau la măsurile luate în urma primirii notificărilor și a informațiilor suplimentare transmise prin sistemul rapid de alertă. Există diferențe importante între legislațiile alimentare ale statelor membre în ceea ce privește conceptele, principiile și procedurile. (2)   Se consideră că utilizarea hranei pentru animale nu prezintă siguranță în cazul în care: are un efect negativ asupra sănătății umane sau a sănătății animalelor; produsele alimentare obținute de la animale pentru producția de alimente devin un factor de risc pentru consumul uman. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. It applies to all stages of production, processing and distribution of food and feed. În special, Autoritatea ar trebui să poată conferi anumite atribuții organizațiilor din statele membre. Regulation 178/2002 means Regulation (EC) No. De asemenea, el poate examina orice problemă ce se încadrează în aceste dispoziții, fie la inițiativa președintelui, fie la solicitarea în scris a unuia dintre membrii săi. (2)   Comitetul științific răspunde de coordonarea generală, necesară pentru asigurarea consecvenței procedurii de consultanță științifică, în special cu privire la adoptarea procedurilor de lucru și armonizarea metodelor de lucru. (6)   În cazul în care nu există dispoziții comunitare speciale, se consideră că hrana pentru animale prezintă siguranță atunci când este conformă cu dispozițiile speciale ale legislației interne în domeniul siguranței hranei pentru animale a statului membru pe al cărui teritoriu se află în circulație hrana pentru animale respectivă, astfel de dispoziții fiind redactate și aplicate fără a aduce atingere tratatului, în special articolelor 28 și 30. Directorul executiv poate fi îndepărtat din funcție prin votul majorității membrilor Consiliului de administrație. 2377/90, Directiva 75/319/CEE (27) a Consiliului și Directiva 81/851/CEE (28) a Consiliului. (1)   Autoritatea emite comunicate din proprie inițiativă în domeniile care țin de competența sa, fără a aduce atingere competenței Comisiei de a comunica deciziile sale în privința gestiunii riscurilor. Pentru a se asigura capacitatea de coordonare și consecvența procesului de consultanță științifică, autoritatea trebuie să poată refuza sau să modifice o cerere, pe baza unor criterii prestabilite și furnizând justificări pentru aceasta. Aceste neconcordanțe pot crea bariere în calea comerțului și pot distorsiona concurența dintre operatorii economici implicați în activități în domeniul produselor alimentare din diferite state membre. având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3). (14)  JO L 221, 7.8.1996, p. 37, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/57/CE a Comisiei (JO L 208, 1.8.2001, p. 36). (1)   Autoritatea furnizează consultanță științifică: la solicitarea Comisiei, cu privire la orice aspect care ține de competența sa și în toate cazurile în care legislația comunitară prevede consultarea Autorității; din proprie inițiativă, pentru chestiunile care țin de competența sa. Aceste informații sunt puse la dispoziția autorităților competente, la cerere. (3)   Normele de aplicare a alineatelor (1) și (2) se stabilesc de către Comisie, după consultarea Autorității, în conformitate cu procedura menționată la articolul 58 alineatul (2). (4)   Deciziile 68/361/CEE, 69/414/CEE și 70/372/CEE se abrogă. Coming into force. 222/96 - Forest Land Reserve Use Regulation; Forest Land Reserve Procedure Regulation, both effective November 1, 2002: 176/2002: July 5/02 Forest Practices Code of British Columbia Act - 555/2002: Amending B.C. (2)   Cheltuielile Autorității includ cheltuielile pentru personal, administrative, de infrastructură și operaționale, precum și cheltuielile rezultate din contracte încheiate cu terți sau rezultând din sprijinul financiar menționat la articolul 36. (2)   În cazul în care Comisia transmite Autorității o solicitare de asistență științifică sau tehnică, ea specifică, de comun acord cu Autoritatea, termenul în care trebuie îndeplinită această atribuție. Comisia transmite de îndată această informație membrilor rețelei. În general, publicul are acces la informații privind identificarea produsului, natura riscului și măsurile luate. (3)   Rapoartele și recomandările menționate la alineatele (1) și (2) se înaintează Consiliului și Parlamentului European. Regulamentul se dă publicității. Consiliul de administrație invită președintele comitetului științific să participe la ședințele sale, fără drept de vot. Notificarea este însoțită de o explicare detaliată a motivelor pentru acțiunea întreprinsă de autoritățile competente din statul membru în care a fost emisă notificarea. În sensul prezentului regulament, „produs alimentar” (sau „aliment”) înseamnă orice substanță sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni. Ea are drept scop prevenirea: oricăror alte practici care pot induce în eroare consumatorul. Raportul însoțit, după caz, de propuneri, indică în special: pentru fiecare sistem, rolul care ar trebui să fie exercitat de Autoritate și orice modificare sau îmbunătățire care ar putea fi necesară pentru a permite Autorității să-și îndeplinească misiunea, în cooperare cu statele membre; neajunsurile care ar trebui remediate pentru a permite Autorității să colecteze și să sintetizeze la nivel comunitar date cu caracter științific și tehnic relevante în domeniile de care răspund. Directorul executiv poate solicita, de asemenea, consultanță din partea forumului consultativ în privința stabilirii unei ordini de priorități a solicitărilor de consultanță științifică. 1 page) Ask a question Regulation 178/2002 Toggle Table of Contents Table of Contents. Directorul executiv poate invita să participe reprezentanți ai Parlamentului European și ai altor organisme relevante. 552/78 - Advertising, Deposits and Disposition Regulation: 178/2002: July 5/02 Forest Land Reserve Act - 574/2002: Repealing B.C. (1)   Produsele alimentare sau hrana pentru animale exportate sau reexportate din Comunitate în vederea introducerii pe piața unei terțe țări trebuie sa satisfacă cerințele relevante ale legislației alimentare, în afara cazurilor în care autoritățile din țara importatoare cer altfel sau în conformitate cu legile, reglementările, standardele, codurile de practică și alte proceduri juridice și administrative în vigoare în țara importatoare. It came into force on 21 February 2002, although certain key provisions apply only from 1 January 2005. Măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (18). (3)   Răspunderea personală a angajaților săi față de Autoritate este reglementată de dispozițiile în materie, aplicabile personalului Autorității. 178/2002 0178_2002.pdf 221.89KB 111 downloads A regulation which lays down the general principles and requirements of food law, establishes the European Food Safety Authority and lays down procedures in matters of food safety. Problemele științifice și tehnice legate de siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale devin din ce în ce mai importante și mai complexe. (7)   Autoritatea își îndeplinește atribuțiile în condițiile care îi permit să servească drept punct de referință având în vedere independența sa, calitatea științifică și tehnică a avizelor pe care le emite și informațiile pe care le difuzează, transparența procedurilor și a metodelor sale de operare, precum și grija cu care îndeplinește misiunile ce i-au fost atribuite. (1)   Directorul executiv execută bugetul Autorității. În acest scop, acești operatori dispun de sisteme și proceduri care permit ca aceste informații să fie puse la dispoziția autorităților competente, la cerere. Consiliul de administrație trebuie să aibă atribuțiile necesare pentru a stabili bugetul, a controla executarea acestuia, a redacta norme interne, a adopta reglementări financiare, a numi membri ai comitetului științific și ai grupurilor științifice și pentru a numi directorul executiv. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 178/2002 geändert durch. The ART-178 cab mount kits fit all 1999-2006 Chevy Silverado/GMC Sierra 1500, 2500. Operatorul informează, în mod eficient și precis, utilizatorii hranei pentru animale în legătură cu motivul retragerii acesteia și, dacă este necesar, retrage de la ei produsele care le-au fost deja furnizate, atunci când alte măsuri nu sunt suficiente pentru realizarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a De asemenea, el adoptă un program multianual revizuibil. (21) In die Gemeinschaft eingeführte Lebensmittel müssen den allge-meinen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. (6)   Autoritatea furnizează consultanță științifică care servește drept bază științifică pentru elaborarea și adoptarea de măsuri comunitare în domeniile care țin de competența sa. (2)   Se spune despre produse alimentare că nu prezintă siguranță atunci când se consideră că acestea: (3)   Atunci când se determină dacă un produs alimentar prezintă sau nu siguranță, trebuie să se aibă în vedere: condițiile normale de folosire a produsului alimentar de către consumator și în fiecare etapă de producție, prelucrare și distribuție; informațiile furnizate consumatorului, inclusiv informațiile de pe etichetă sau alte informații general disponibile pentru consumator în privința evitării unor anumite efecte negative asupra sănătății ale unui anumit produs alimentar sau ale unei anumite categorii de produse alimentare. Reg. În acest scop, ei fac un angajament și dau o declarație de interese, indicând fie absența oricărui interes care s-ar putea considera că le prejudiciază independența, fie orice interese directe sau indirecte care s-ar putea considera că le prejudiciază independența. In 2000, the European Commission issued a Communication on the Precautionary Principle.The objective of the Communication is to outline the Commission's approach to using the prec…

Rocklänge 8 Buchstaben, Klassenarbeit Klasse 9 Potenzen, Bauamt Celle Akteneinsicht, Fritzbox Bridge Mode Exposed Host, Verlassenes Kinderheim Steiermark Adresse, Park And Ride Trier, Praxiskindergarten Bafep Linz, Iem Katowice 2019 Prize Pool, Jaime Krsto Ferkic, Thermomix Radieschensalat Mit Apfel, Wetter Finkenberg Penkenjoch,